Блог

Рак кишечника вики


Колоректальний рак — Вікіпедія

Колоректальний рак (КРР) — злоякісна пухлина товстого кишечника та прямої кишки у людини, що походить з епітеліальних клітин, що вистеляють внутрішню поверхню товстої та прямої кишок. КРР — одна з найпоширеніших злоякісних пухлин, що займає 3 місце за частотою після раку легень, простати або раку молочної залози в залежності від статі хворого. В Україні захворюваність КРР становить ≈37 нових випадків на 100 тис. населення на рік, в інших європейських країнах: найвища розповсюдженість в Чехії (60.3 чоловіки, 32 жінки), Угорщині (60 та 35), Словаччині (51 27), Німеччині (45 і 32). Найнижча захворюваність на КРР спостерігається в Греції (17.4 і 14), Румунії (21.1 и 14.3), Литві (25 і 17), Фінляндії (25.2 i 21.2) і Латвії (26 i 19.1).[1]

КРР може виникати як спадкова, спорадична або фамільна форма, кожна з яких має певні особливості.

Спадкова форма[ред. | ред. код]

При спадковій формі КРР спостерігається у хворих молодого віку, у родичів яких було діагностовано КРР. При цій формі часто фоновим захворюванням є фамільний аденоматозний поліпоз товстої кишки або спадковий неполіпозний КРР.

Спорадична форма[ред. | ред. код]

Спорадичний КРР діагностується за відсутності даних КРР в сімейному анамнезі, часто уражає пацієнтів старших 60 років та являє собою ізольовану пухлину товствої або прямої кишок. При цій формі, генетичні аномалії визначаються власне в клітинах пухлини, на відміну від спадкової форми, де мутаціями уражені усі клітини.

Фамільна форма[ред. | ред. код]

Концепція фамільної форми КРР була предсавлено нещодавно. Вважається, що ризик розвитку КРР зростає в два рази, якщо пацієнт має члена родини першого ступеня спорідненості віком менше 50 років з діагнозом КРР. Пацієнти з фамільною формою КРР мають різні генетичні аномалії: генетичний поліморфізм, модифікатори генів, дефекти тирозинкіназ.

Молекулярно-генетичні аномалії[ред. | ред. код]

Зображення можливого розташування КРР в висхідній ободовій кишці або прямій кишці.

Генетичні дослідження КРР показали схожі генетичні аномалії при раку товстої та прямої кишок.[2]

КРР — це злоякісна пухлина, що найчастіше виникає в результаті мутацій в генах сигнального шляху Wnt. Ці мутації можуть бути спадковими або спорадичними, та найчастіше виникають в генах клітин інтерстиціальних крипт. [3],[4] Одним з таких генів Wnt є ген APC, що кодує однойменний протеїн APC. Цей протеїн супресує акумуляцію протеїну β-катеніну, що є одним з цетральних компонентів Wnt. Мутований АРС не виконує свою функцію, що призводить до акумуляції β-катеніну та міграції останнього до ядра клітини, зв'язування з ДНК та активацію транскрипції генів, що за нормальних умов регулюють відновлення та диференціацію стовбурових клітин, проте в таких умовах відбувається розвиток раку. У деяких випадках, КРР може мати дикий тип APC, але високі рівні β-катеніну внаслідок мутацій в гені, що кодує цей протеїн. Також описані мутації в іних генах-супресорах β-катеніну: AXIN1, AXIN2, TCF7L2, NKD1.[5]

Крім елементів сигнального шляху Wnt, мутації в інших генах також можуть виникати та призводити до КРР. Зокрема мутації можуть виникати в гені TP53, що кодує білок p53 та регулює процеси клітинного поділу та апоптозу, якщо в клітині виникають дефекти сигнального шляху Wnt. При мутаціях в ТР53, порушується регуляція цих процесів та може бути трансформація аденоми в КРР. [5]

Інші протеїни, що часто деактивовані при КРР є TGF-бета та DCC (Deleted in Colorectal Cancer). TGF-бета деактивується внаслідок мутації, що спостерігається в приблизно 50% всіх КРР. DCC часто деактивований внаслідок делеції.[6]

При КРР також спостерігається посилена експресія онкогенів: KRAS, C-Raf, та PI3K, що стимулюють проліферацію.[7] Інший ген, мутації в якому можуть призводити до КРР є супресор пухлин PTEN, що регулює пригнічення експресії PI3K.[5] При КРР також можуть виникати мутації в гені BRAF.

Патологічна анатомія[ред. | ред. код]

Інвазивна карцинома сліпої кишки: ракові клітини візуалізовані в центрі мікрофотознімку та в нижньому правому куті нижньому куті (фарбування гематоксилін-еозин).

КРР з правого боку товстої кишки (висхідна ободова та сліпа кишки) характеризується екзофітним типом росту — тобто пухлина проростає поза межі стінки кишки в напрямку черевної порожнини. Внаслідок цього, правосторонні КРР супроводжуються анемією, але рідко явищами кишкової непрохідності.

Лівосторонній КРР часто проростає в просвіт товстої кишки та може бути причиною кишкової непрохідності.

КРР — аденокарцинома, тобто епітеліальна пухлина, що походить з залозистого епітелію, що формує мукозний шар стінки товстої кишки. КРР демострує інвазію в стінку кишки, підслизовий шар та м'язовий шар. Клітини КРР мають неправильні тубулярні структури та бідну строму.

Ендоскопічний знімок карциноми сигмовидної кишки.

В залежності від місця локалізації КРР та метастатичного поширення пухлини можуть спостерігатись різні симптоми. Класичними симптомами є: закрепи, кров та/або слиз в калі, зменшення калібру стулу, втрата апетиту, втрата маси тіла, нудота, блювання.[8] Також ректальна кровотеча або анемія є частими ознаками КРР особливо у хворих старших 50 років, а інші симптоми, включаючи втрату ваги та розлади травлення, часто асоціюються з наявністю даного патологічного явища.[9]
Для постановки діанозу КРР застосовуються ендоскопічні методи дослідження: колоноскопія та ректороманоскопія під час яких лікар-ендоскопіст визначає підозріле утворення товстої кишки. Під час ендоскопічного дослідження виконується біопсія підозрілого на КРР утворення з подальшим патогістологічним аналізом біоптату.[10] Менш чутливим методом є пасаж барію з подальшим рентгенологічним дослідженням товстої кишки. Комп'ютерна томографія, МРТ та ПЕТ застосовуються при підозрі наявності віддалених метастазів КРР.

Лікування КРР може бути хірургічним, хімієтерапевтичним, променевим або паліативним (при неоперабельних пухлинах та неможливості проведення інших видів лікування). Проведення того чи іншого типу лікування залежить від багатьох факторів, наприклад віку хворого та загального стану його здоров'я, стадії КРР та операбельності пухлини. [11]

Хірургічне лікування[ред. | ред. код]

Більшість хворих з КРР потребує оперативного лікування: видалення карциноми з адекватними краями резекції (видаляється макроскопічно здорова частина кишки з метою профілактики можливого проростання карциноми). Видалення карциноми може бути виконане відкритим доступом (лапаротомія) до товстої кишки або з застосуванням мініінвазивного доступу за допомогою лапароскопічного обладнання. Перед операцією хворому проводять дослідження інших органів черевної та грудної порожнини, зокрема печінки та легень де найчастіше можуть виникати віддалені метастази. Іноді проводиться курс неоад'ювантної (передопераційної) хімієтерапії.[10]

Хімієтерапія[ред. | ред. код]

Хімієтерапія при КРР може проводитись до операції (неоад'ювантна) або після (ад'ювантна). Показаннями до проведення хімієтерапії при КРР є наявність метастазів КРР, що не можуть бути видалені хірургічним шляхом або з метою зменшення маси пухлини. Основними хімічними препаратами, що застосовуються для лікування КРР є фторурацил або капецитабін.

Променева терапія[ред. | ред. код]

Неоад'ювантна або ад'ювантна променева терапія проводиться в комбінації з хімієтерапією переважно при КРР з локалізацією в прямій кишці. При пухлинах в товстій кишці променева терапія застосовуєтья рідко через ризик ушкодження здорових відділів кишки, що чутливі до радіації.[12]

Паліативне лікування[ред. | ред. код]

Паліативне лікування проводиться пацієнтам з неоперабельними карциномами при неможливістю провдення хіміє- або радіотерапії через загальний стан здоров'я. Паліативне лікування направлено на елімінацію болю, виконання колоностомії, видалення пухлини або радіотерапія, стентування при кишковій непрохідності для профілактики ускладнення та забезпечення адекватної якості життя пацієнтів.[13],[14]

Профілактика КРР можлива та нескладна. Зміни стилю життя та харчування дозволяють значно знизити ризик КРР.[15],[16]

Поточні дієтичні дослідження показали, що збільшення споживання фруктів та овочів, а також зменшення червоного м'яса в раціоні знижує ризик розвитку КРР.[17] Регулярна фізична активність також розглядається як фактор зниження ризику утворення КРР.[18]

 1. ↑ С.М. Ткач, А.Ю. Иоффе (червень 2005). Колоректальний рак: поширеність, головні чинники ризику та сучасні підходи до профілактики. Український терапевтичний журнал 2: 83–88. Bibcode:616.348/.35_006.6_036.2_084 УДК 616.348/.35_006.6_036.2_084. 
 2. ↑ Cancer Genome Atlas Network (19 July 2012). Comprehensive molecular characterization of human colon and rectal cancer. Nature 487 (7407): 330–337. Bibcode:2012Natur.487..330T. PMC 3401966. PMID 22810696. doi:10.1038/nature11252. 
 3. ↑ Ionov Y, Peinado MA, Malkhosyan S, Shibata D, Perucho M (1993). Ubiquitous somatic mutations in simple repeated sequences reveal a new mechanism for colonic carcinogenesis. Nature 363 (6429): 558–61. PMID 8505985. doi:10.1038/363558a0. 
 4. ↑ Srikumar Chakravarthi, Baba Krishnan, Malathy Madhavan (1999). Apoptosis and expression of p53 in colorectal neoplasms. Indian J Med Res 86 (7): 95–102. 
 5. а б в Markowitz SD, Bertagnolli MM (December 2009). Molecular Origins of Cancer: Molecular Basis of Colorectal Cancer. N. Engl. J. Med. 361 (25): 2449–60. PMC 2843693. PMID 20018966. doi:10.1056/NEJMra0804588. 
 6. ↑ Mehlen P, Fearon ER (August 2004). Role of the dependence receptor DCC in colorectal cancer pathogenesis. J. Clin. Oncol. 22 (16): 3420–8. PMID 15310786. doi:10.1200/JCO.2004.02.019. 
 7. ↑ Vogelstein, B; Kinzler, KW (2004). Cancer genes and the pathways they control. Nature Medicine 10 (8): 789–99. PMID 15286780. doi:10.1038/nm1087. 
 8. ↑ al.], edited by Tadataka Yamada ; associate editors, David H. Alpers ... [et (2008). Principles of clinical gastroenterology. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. с. 381. ISBN 978-1-4051-6910-3. 
 9. ↑ Adelstein BA, Macaskill, P, Chan, SF, Katelaris, PH, Irwig, L (2011). Most bowel cancer symptoms do not indicate colorectal cancer and polyps: a systematic review. BMC gastroenterology 11: 65. PMC 3120795. PMID 21624112. doi:10.1186/1471-230X-11-65. 
 10. а б Cunningham D, Atkin W, Lenz HJ, Lynch HT, Minsky B, Nordlinger B, Starling N (2010). Colorectal cancer. Lancet 375 (9719): 1030–47. PMID 20304247. doi:10.1016/S0140-6736(10)60353-4. 
 11. ↑ Stein A, Atanackovic, D, Bokemeyer, C (Sep 2011). Current standards and new trends in the primary treatment of colorectal cancer. European journal of cancer (Oxford, England : 1990). 47 Suppl 3: S312–4. PMID 21943995. doi:10.1016/S0959-8049(11)70183-6. 
 12. ↑ authors, editors, Vincent T. DeVita, Jr., Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg ; associate scientific advisors, Robert A. Weinberg, Ronald A. DePinho ; with 421 contributing (2008). DeVita, Hellman, and Rosenberg's cancer : principles & practice of oncology (вид. 8th). Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. с. 1258. ISBN 978-0-7817-7207-5. 
 13. ↑ Wasserberg N, Kaufman HS (December 2007). Palliation of colorectal cancer. Surg Oncol 16 (4): 299–310. PMID 17913495. doi:10.1016/j.suronc.2007.08.008. 
 14. ↑ Amersi F, Stamos MJ, Ko CY (July 2004). Palliative care for colorectal cancer. Surg. Oncol. Clin. N. Am. 13 (3): 467–77. PMID 15236729. doi:10.1016/j.soc.2004.03.002. 
 15. ↑ Searke, David (2006). Cancer Epidemiology and Prevention (вид. 3). Oxford University Press. с. 809. ISBN 9780199747979. 
 16. ↑ Rennert, Gad (2007). Cancer Prevention. Springer. с. 179. ISBN 9783540376965. 
 17. ↑ Campos FG, Logullo Waitzberg, AG, Kiss, DR, Waitzberg, DL, Habr-Gama, A, Gama-Rodrigues, J (Jan 2005). Diet and colorectal cancer: current evidence for etiology and prevention. Nutricion hospitalaria : organo oficial de la Sociedad Espanola de Nutricion Parenteral y Enteral 20 (1): 18–25. PMID 15762416. 
 18. ↑ Harriss DJ, Atkinson, G, Batterham, A, George, K, Cable, NT, Reilly, T, Haboubi, N, Renehan, AG, Colorectal Cancer, Lifestyle, Exercise And Research, Group (Sep 2009). Lifestyle factors and colorectal cancer risk (2): a systematic review and meta-analysis of associations with leisure-time physical activity. Colorectal disease : the official journal of the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland 11 (7): 689–701. PMID 19207713. doi:10.1111/j.1463-1318.2009.01767.x. 

Рак кишечника - NHS

Рак кишечника - это общий термин, обозначающий рак, который начинается в толстой кишке. В зависимости от того, где начинается рак, рак кишечника иногда называют раком прямой или толстой кишки.

Рак кишечника - один из наиболее распространенных видов рака, диагностируемых в Великобритании. Большинство людей, которым поставлен диагноз, старше 60 лет.

Информация:

Консультации по коронавирусу

Получите консультацию о коронавирусе и раке:

Симптомы рака кишечника

Три основных симптома рака кишечника:

 • стойкий кровь в фекалиях - это происходит без очевидной причины или связано с изменением привычки кишечника
 • стойкое изменение при привычке к кишечнику - обычно из-за этого нужно больше какать, и ваш стул может стать более жидким
 • постоянная боль внизу боль в животе (животике) , вздутие живота или дискомфорт - это всегда вызвано едой и может быть связано с потерей аппетита или значительной непреднамеренной потерей веса

У большинства людей с этими симптомами нет рака кишечника.Подобные симптомы могут вызывать и другие проблемы со здоровьем. Например:

 • кровь в фекалиях, связанная с болью или болезненностью, чаще вызвана геморроем
 • изменение привычки кишечника или боль в животе обычно вызваны тем, что вы съели
 • изменением кишечника Привычка ходить реже и с более сильным испражнением обычно не вызвана каким-либо серьезным заболеванием - возможно, стоит попробовать слабительные, прежде чем обратиться к терапевту

К этим симптомам следует относиться более серьезно по мере того, как вы становитесь старше и когда они сохраняются, несмотря на простые методы лечения ,

Прочтите о симптомах рака кишечника.

Когда обращаться за медицинской помощью

Обратитесь к терапевту, если у вас есть 1 или несколько симптомов рака кишечника, и они сохраняются более 4 недель.

Ваш терапевт может решить:

 • осмотреть ваш живот и попку, чтобы убедиться, что у вас нет шишек
 • организовать простой анализ крови для проверки на железодефицитную анемию - это может показать, есть ли кровотечение из кишечника, которое вы не были осведомлены о
 • организовать для вас простой тест в больнице, чтобы убедиться, что нет серьезной причины ваших симптомов

Убедитесь, что вы обратитесь к своему терапевту, если симптомы не исчезнут или продолжат возвращаться после прекращения лечения, независимо от того, их серьезность или ваш возраст.Вероятно, вас направят в больницу.

Прочтите о диагностике рака кишечника.

Причины рака кишечника

Точная причина рака кишечника неизвестна, но есть ряд факторов, которые могут увеличить ваш риск, в том числе:

 • возраст - почти 9 из 10 человек с раком кишечника в возрасте 60 лет или более
 • диета - диета с высоким содержанием красного или обработанного мяса и низким содержанием клетчатки может увеличить ваш риск
 • вес - рак кишечника чаще встречается у людей с избыточным весом или ожирением
 • упражнения - отсутствие активности увеличивает ваш риск заболеть раком кишечника
 • алкоголь - употребление алкоголя может увеличить риск рака кишечника
 • курение - курение может увеличить ваши шансы заболеть раком кишечника
 • семейный анамнез - наличие близкого родственника (мать или отец, брат или сестра), у которого развился рак кишечника в возрасте до 50 лет, подвергает вас большему риску развития этого состояния на протяжении всей жизни; Людям в этой ситуации предлагается обследование, и вам следует обсудить это со своим терапевтом

. Некоторые люди также имеют повышенный риск рака кишечника, потому что у них было другое заболевание, такое как обширный язвенный колит или болезнь Крона в толстой кишке для более 10 лет.

Хотя есть некоторые риски, которые вы не можете изменить, например, ваш возраст или семейный анамнез, есть несколько способов снизить ваши шансы на развитие этого заболевания.

Узнайте больше о:

Красное мясо и риск рака кишечника

Соблюдение здорового сбалансированного питания

Похудание

Здоровье и физическая форма

Отказ от курения

Советы по сокращению употребления алкоголя

Подробнее о причинах рака кишечника.

Скрининг на рак кишечника

Чтобы раньше выявлять случаи рака кишечника, NHS предлагает 2 типа скрининга на рак кишечника для взрослых, зарегистрированных у терапевта в Англии:

 • Всем мужчинам и женщинам в возрасте от 60 до 74 лет предлагается пройти обследование. Тест FIT или FOB .Каждые 2 года им присылают домашний тестовый набор, который используется для сбора пробы фекалий. Если вам 75 или больше, вы можете попросить пройти этот тест, позвонив по бесплатному телефону доверия 0800 707 60 60.
 • Дополнительный одноразовый тест под названием Скрининг кишечника постепенно вводится в Англии. Это предлагается мужчинам и женщинам в возрасте 55 лет. При этом врач или медсестра исследуют нижнюю часть кишечника с помощью камеры на конце тонкой гибкой трубки.

Участие в обследовании на рак кишечника снижает ваши шансы умереть от рака кишечника.Удаление любых полипов - небольших новообразований, которые могут развиваться на внутренней поверхности ягодиц (прямой кишки) - обнаруженных при обследовании кишечника, может предотвратить рак.

Тем не менее, любой скрининг предполагает баланс потенциального вреда и пользы. Вам решать, хотите ли вы его получить.

Прочтите о скрининге на рак кишечника, в том числе о том, что включают в себя 2 теста, что означают различные возможные результаты и потенциальные риски, которые необходимо взвесить.

Лечение рака кишечника

Рак кишечника можно лечить, используя комбинацию различных методов лечения, в зависимости от того, где находится рак в кишечнике и насколько далеко он распространился.

Основными видами лечения являются:

 • хирургическое вмешательство - удаление злокачественного отдела кишечника; это наиболее эффективный способ лечения рака кишечника, и во многих случаях это все, что вам нужно
 • химиотерапия - где лекарства используются для уничтожения раковых клеток
 • лучевая терапия - где радиация используется для уничтожения раковых клеток
 • таргетная терапия - более новая группа лекарств, которая увеличивает эффективность химиотерапии и предотвращает распространение рака.

Как и в случае с большинством видов рака, шанс полного излечения зависит от того, насколько далеко он распространился к моменту постановки диагноза.Если рак ограничен кишечником, хирургическое вмешательство обычно позволяет его полностью удалить.

Хирургия с замочной скважиной или роботизированная хирургия используются все чаще, что позволяет проводить операцию с меньшими болевыми ощущениями и более быстрым восстановлением.

Узнайте больше о лечении рака кишечника.

Жизнь с раком кишечника

Рак кишечника может влиять на вашу повседневную жизнь по-разному, в зависимости от того, на какой стадии он находится и от лечения, которое вы проходите.

То, как люди справляются со своим диагнозом и лечением, варьируется от человека к человеку. Если вам нужно, есть несколько форм поддержки:

 • поговорите с друзьями и семьей - они могут быть мощной системой поддержки
 • Общайтесь с другими людьми в той же ситуации - например, через группы поддержки рака кишечника
 • узнайте как можно больше о своем состоянии
 • не пытайтесь делать слишком много или перенапрягать себя
 • найдите время для себя

Вам также может потребоваться совет по восстановлению после операции, включая диету и жизнь со стомой, и любые другие у вас есть финансовые проблемы.

Если вам сказали, что больше ничего нельзя сделать для лечения рака кишечника, поддержка по-прежнему доступна. Это известно как уход в конце жизни.

Прочтите о жизни с раком кишечника.

Контент сообщества от HealthUnlocked

Последняя проверка страницы: 10 октября 2019 г.
Срок следующей проверки: 10 октября 2022 г.

,

Что такое рак кишечника? | Исследования рака Великобритании

Рак кишечника - это рак, который начинается в толстой кишке (толстой кишке) или в заднем проходе (прямая кишка). Он также известен как колоректальный рак.

Рак - это когда аномальные клетки начинают неконтролируемым образом делиться и расти. Клетки могут прорастать в окружающие ткани или органы и могут распространяться на другие участки тела.

Кишечник состоит из двух основных частей: тонкой и толстой.

Пища, которую мы едим, попадает в толстый кишечник, где вода и некоторые питательные вещества абсорбируются, оставляя отходы. Он проходит через кишечник, прежде чем покинуть тело.

Наиболее распространенный тип рака кишечника поражает толстую кишку, в том числе толстую кишку и задний проход. Рак толстой кишки также иногда называют колоректальным раком.

Рак возникает, когда в клетке что-то идет не так, и она начинает бесконтрольно расти, образуя опухоль.

Более 9 из 10 человек, заболевших раком кишечника в Великобритании, старше 50 лет.

Ваш риск развития рака кишечника может быть выше, если у вас есть сильная семейная история рака кишечника, или у вас есть генетическое заболевание, или у вас есть заболевание кишечника, такое как колит.

Хорошая новость заключается в том, что более половины всех случаев рака кишечника можно предотвратить путем изменения образа жизни.

К ним относятся отказ от курения, физическая активность - физические упражнения не менее 30 минут пять раз в неделю, поддержание здорового веса, употребление меньшего и меньшего количества красного и обработанного мяса, выбор цельнозерновых продуктов и не менее пяти порций фруктов и овощей. день и сократить употребление алкоголя.

Чем меньше вы пьете, тем меньше риск. Если вы все-таки пьете, постарайтесь придерживаться правительственных рекомендаций, это не более 14 единиц в неделю.

В Великобритании действует программа скрининга на рак кишечника для мужчин и женщин старшего возраста, цель которой - раннее выявление рака. Те, кто зарегистрирован у терапевта, каждые два года получают набор для проверки на рак кишечника.

Дополнительную информацию о скрининге на рак кишечника можно найти на веб-сайте Cancer Research UK.

Кишечник составляет часть пищеварительной системы.Он разделен на тонкий и толстый кишечник. В толстую кишку входят:

 • толстая кишка
 • задний проход (прямая кишка)
 • отверстие кишечника (анус)

Этот раздел посвящен раку толстой и прямой кишки. У нас есть отдельные разделы о раке анального канала и раке тонкой кишки.

Где начинается рак кишечника?

Место, где начинается рак кишечника, повлияет на лечение, которое вы можете пройти. Например, лечение рака толстой кишки может отличаться от лечения рака прямой кишки.

Рак толстой кишки

Ободочная кишка - это первая часть толстой кишки. Он имеет длину около 5 футов и состоит из 4 секций. Рак может развиться в любом из них.

Части толстой кишки:

 • Восходящая ободочная кишка - идет вверх по правой стороне живота. Он соединен с тонкой кишкой с помощью отдела кишечника, называемого слепой кишкой
 • .
 • Поперечная ободочная кишка - проходит по телу справа налево, под животом
 • Нисходящая ободочная кишка - проходит по левой стороне живота
 • Сигмовидная кишка - S-образный изгиб, соединяющий нисходящую кишку с задним ходом

Рак прямой кишки

Рак прямой кишки начинается в последней части толстой кишки (задний ход).Эта часть кишечника хранит фекалии (кал) до тех пор, пока они не будут готовы к выходу из организма.

Рак прямой кишки также называют раком прямой кишки.

Рак анального канала

Рак анального канала начинается в анусе, который является отверстием в самом конце толстой кишки. Пу покидает ваше тело через задний проход.

Рак тонкой кишки

Тонкая кишка находится между животиком (желудком) и толстой кишкой.

Если рак кишечника распространяется

Рак кишечника может распространяться на другие части тела через лимфатическую систему.Лимфатическая система состоит из лимфатических узлов, которые являются частью иммунной системы организма. Одним из первых мест распространения рака кишечника являются лимфатические узлы в области живота (брюшной полости).

Рак кишечника может также распространяться на другие части тела через кровоток. Печень - обычное место для распространения колоректального рака, потому что кровь течет непосредственно из кишечника в печень. Рак также может распространиться на легкие или кости, но это встречается реже.

Насколько часто это

Ежегодно в Великобритании у 42 000 человек диагностируется рак кишечника.Это 4-й по распространенности рак в Великобритании.

Кто получает

И мужчины, и женщины могут заболеть раком кишечника. Это чаще встречается у пожилых людей.

Риск развития рака кишечника зависит от многих факторов, в том числе:

 • возраст
 • генетика и семейный анамнез
 • медицинские состояния, такие как семейный аденоматозный полипоз (FAP), синдром Линча, язвенный колит и болезнь Крона
 • факторы питания и образа жизни
 • радиация
,

Каковы симптомы и признаки рака кишечника, как лечиться от этого заболевания и есть ли анализы?

Рак BOWEL является четвертой по распространенности формой заболевания в Великобритании после груди, простаты и легких.

Это также второй по значимости рак в Великобритании, уносящий 16 000 жизней в год.

9

Кампания The Sun's No Time 2 Lose призывает всех узнать о тревожных признаках рака кишечника

А 69-летняя дама Джули Уолтерс ошеломила фанатов 20 февраля, сообщив, что у нее диагностировали болезнь 18 месяцев назад.

Она идет по стопам обозревателя Sun Деборы Джеймс, читателя новостей Би-би-си Джорджа Аладжиа и лорда Эндрю Лэнсли, которые также рассказали о своих битвах с раком кишечника.

The Sun ранее запустила кампанию No Time 2 Lose, чтобы побудить людей рассказать о своем внутреннем мире и своем количестве двоих в попытке победить рак кишечника.

Что такое рак кишечника?

Рак кишечника - это то место, где начинается заболевание в толстом кишечнике.

Его также называют раком прямой или толстой кишки, поскольку он также может поражать толстую и прямую кишку.

Большинство видов рака кишечника развиваются из предраковых новообразований, называемых полипами.

Не все станут злокачественными, но если ваш врач обнаружит их, они постараются удалить их, чтобы предотвратить рак.

Рак кишечника является четвертой по распространенности формой заболевания в Великобритании, ежегодно диагностируется у 42 000 человек, согласно данным журнала Bowel Cancer UK.

Более 94 процентов новых случаев заболевания приходится на людей старше 50 лет, а почти 59 процентов - на людей старше 70 лет.

Но рак кишечника может поразить любого человека любого возраста, ежегодно диагностируется более 2500 случаев заболевания у людей в возрасте до 50 лет.

9

Рак кишечника является второй наиболее смертоносной формой заболевания в Великобритании, однако многие ключевые признаки и симптомы сходны с признаками гораздо менее серьезных заболеваний Фото: Getty Images

Есть ли в настоящее время тест на рак кишечника?

Это одна из самых смертоносных форм болезни, но ее МОЖНО вылечить, если она обнаружена на достаточно ранней стадии.

Менее одного из десяти человек выживают при раке кишечника, если он обнаружен на стадии 4, но обнаруживается быстро - на стадии 1 - более девяти из десяти пациентов будут жить пять лет или дольше.

Есть два способа обеспечить раннюю диагностику - скрининг и осведомленность.

В Великобритании рак кишечника является одной из трех программ скрининга наряду с раком груди и шейки матки.

Но, британцы подвергаются лотерее почтовых индексов скрининга на рак кишечника.

В Шотландии показ начинается в 50 лет, а в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии людям приходится ждать до своего 60-летия, прежде чем их пригласят на просмотр.

Вот почему в апреле 2018 года The Sun запустила кампанию No Time 2 Lose - призвать правительство снизить возрастной ценз до 50.

Эксперты прогнозируют, что этот шаг может спасти около 4500 жизней каждый год.

Летом 2018 года министр здравоохранения Мэтт Хэнкок объявил, что количество обследований в Англии будет снижено до 50, что ознаменовало собой победу The Sun и участников кампании, в том числе Лорен Бэклер, которая потеряла свою маму Фиону из-за болезни в возрасте всего 53 лет.

9

Обозреватель The Sun Дебора Джеймс призывает всех отказаться от смущения и проверить свой стул на наличие признаков болезни Фото: Дебора Джеймс

Каковы красные признаки рака кишечника?

Хотя скрининг - это один из способов ранней диагностики, каждый может сделать что-то, чтобы снизить риск смертельного заболевания.

Знание о признаках и симптомах рака кишечника, обнаружение любых изменений и проверка у терапевта могут спасти жизнь.

Если вы заметили какой-либо из знаков, не смущайтесь и не игнорируйте их. Врачи привыкли осматривать множество пациентов с проблемами кишечника.

Пять красных симптомов рака кишечника включают:

 • Кровотечение из заднего прохода или кровь в моче
 • Изменение привычки пользоваться туалетом чаще, например,
 • Боль или уплотнение в животике
 • Сильная усталость
 • Похудение

Опухоли в кишечнике обычно кровоточат, что может вызвать нехватку эритроцитов, известную как анемия.Это может вызвать усталость, а иногда и одышку.

В некоторых случаях рак кишечника может блокировать кишечник, это называется непроходимостью кишечника.

9

Маме двоих детей Деборе Джеймс был поставлен диагноз рак кишечника в возрасте всего 35 лет Фото: Дебора Джеймс

Другие признаки рака кишечника включают:

 • Схватывающие боли в животе
 • Чувство раздутия
 • Запор и неспособность отводить ветер
 • Заболел
 • Ощущение, что вам нужно напрячься - как в упражнении номер два - но после того, как вы побывали в туалете

Хотя это все признаки, на которые следует обратить внимание, эксперты предупреждают, что самым серьезным из них является обнаружение крови в стуле.

Но они предупреждают, что врачам может быть сложно диагностировать болезнь, потому что в большинстве случаев эти симптомы будут признаком менее серьезного заболевания.

9

Дама Джули Уолтерс сообщила, что у нее диагностировали рак кишечника Фото: см. Заголовок.

Секретная битва леди Джули Уолтерс

Дама Джули Уолтерс рассказала о своей секретной битве с раком кишечника - после того, как ей поставили диагноз в августе 2018 года.

69-летняя актриса сказала, что она тайно борется с болезнью, и теперь ей дали полную очистку после того, как в ее толстой кишке были обнаружены две первичные опухоли.

В беседе с корреспондентом BBC Виктория Дербишир актриса сказала, что у нее диагностировали рак кишечника третьей стадии с двумя первичными опухолями в толстой кишке.

И она сказала, что сначала подумала, что врач совершил ошибку после того, как впервые пошла на прием, заметив изжогу и рвоту.

Но актриса, известная своими ролями в таких фильмах, как «Мама Миа» и «Билли Эллиот», сказала, что всегда надеялась на выздоровление.

Описывая свою реакцию, Джули добавила: «Шок, прежде всего шок.А потом я подумал: «Правильно», а затем вы держитесь за позитив, потому что он сказал: «Мы можем это исправить».

В рамках лечения даме Джули удалили около 30 см толстой кишки и сделали химиотерапию.

С тех пор она сказала, что ей сделали сканирование, и все в порядке.

9

Читатель BBC Джордж Алагиа сообщил, что борется с раком кишечника четвертой стадии

Джордж Алагиа и Эндрю Лэнсли

В январе 2018 года диктор новостей BBC Джордж Алагия сообщил, что после четырех лет ремиссии он снова борется с раком кишечника.

62-летний игрок сказал: «Я искренне настроен позитивно, когда готовлюсь к этому новому испытанию».

У Джорджа рак 4 стадии, что означает, что болезнь распространилась на другие органы.

9

И бывший министр здравоохранения Эндрю Лэнсли объявил, что проходит лечение от рака кишечника третьей стадии Фото: PA: Press Association

Точно так же лорд Эндрю Лэнсли сказал, что ему поставили диагноз рака кишечника третьей стадии в 2019 году.

Он сказал, что ему «повезло», что его рак был обнаружен после боли в спине, и «нытье» со стороны жены убедили его обратиться к терапевту.

Опухоли бывшего министра здравоохранения не распространились на его печень, что дает ему «все основания надеяться, что он окажется в числе более чем половины онкологических больных, которые могут рассчитывать на долгосрочное выживание», - сказал он.

9

Боль в животе - ключевой признак рака кишечника, а вздутие живота и запор - признаки непроходимости кишечника, которые могут быть вызваны опухолью Фото: Getty Images

Насколько распространен рак кишечника?

Рак кишечника - четвертая по распространенности форма заболевания в Великобритании.

По данным Bowel Cancer UK, около 268 000 человек живут с этим заболеванием, и ежегодно диагностируется более 42 000 новых случаев.

Более девяти из каждых десяти новых случаев (94 процента) диагностируются у людей старше 50 лет, и почти шесть из каждых десяти случаев диагностируются у людей старше 70 лет.

Но эксперты предупреждают, что рак кишечника может поразить любого, независимо от его возраста.

Ежегодно выявляется более 2500 новых случаев заболевания у людей в возрасте до 50 лет.

У каждого пятнадцатого мужчины и одной из 18 женщин в течение жизни разовьется рак кишечника.

9

Изменение привычек к туалету и появление крови в помете - важные признаки, на которые следует обращать внимание Фото: Getty Images

Каковы факторы риска рака кишечника?

Вы подвергаетесь большему риску рака кишечника, если у вас есть один или несколько из следующих факторов риска:

 • вы старше 50 лет
 • у вас есть сильная семейная история болезни - напр.родитель, брат, сестра или ребенок, у которого диагностирован рак кишечника в возрасте до 50 лет, или два или более родственника, диагностированных в любом возрасте, или один или несколько родственников с известным генетическим заболеванием, связанным с раком кишечника
 • История доброкачественных новообразований в кишечнике, известных как полипы
 • Длительное воспалительное заболевание кишечника, такое как болезнь Крона или язвенный колит
 • Сахарный диабет 2 типа
 • нездоровый образ жизни - вы курите, страдаете избыточным весом или ожирением и мало занимаетесь спортом

Можно ли вылечить рак кишечника?

Рак кишечника поддается лечению, и его можно вылечить, особенно если он диагностирован достаточно рано.

Некоторые также обращаются к альтернативным методам лечения - в том числе один мужчина, который следит за исследованиями, которые показали, что грудное молоко человека может помочь убить раковые клетки.

Более девяти из 10 человек с раком кишечника 1 стадии - наименее серьезной формой - выживают через пять или более лет после постановки диагноза.

Однако этот показатель выживаемости значительно снижается, чем дольше человек болеет до постановки диагноза.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА «Сделай сам»

Тысячи онкологических больных должны лечиться дома, чтобы избежать риска заражения коронавирусом в больнице

УЖАСЫ ШОКОЛА

Слишком много шоколада может повысить риск рака кишечника, исследование предполагает

POO TABOO

С установленным стремительным ростом смертности от рака кишечника , пришло время внимательно следить за нашим пу

СИНИЙ ЧУВСТВО

Использование телефона в постели ночью «увеличивает риск рака кишечника на 60%»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ

Covid кризис может вызвать 10 тысяч дополнительных смертей от рака в Англии через 5 лет

Комментарий

ДЕБОРА ДЖЕЙМС

Знаете ли вы 5 тревожных признаков рака кишечника? Это может спасти вам жизнь

DIRE WARNING

Тысячи людей подвержены риску рака кишечника после пропуска 1 миллиона скрининговых тестов в режиме блокировки

NO TIME 2 LOSE

Тысячи людей могут умереть от рака кишечника после прекращения скрининга во время блокировки

CRUEL FATE

I Мне 26, и у меня менопауза после того, как рак кишечника распространился на мои яичники

ЧУВСТВО ЖИВОТНЫХ

Джордж Алагиа показывает, что рак кишечника распространился - 5 признаков, которые вам необходимо знать

Число людей, умирающих от рака кишечника каждый год, снижается с 1970-х годов.

Около 15 903 человека умирают от этой болезни в Великобритании каждый год, что делает ее самой распространенной причиной смерти от рака в стране после рака легких.

Для получения дополнительной информации посетите сайт отдела рака кишечника, Великобритания.

35-летняя мама двоих детей Дебора Джеймс столкнулась с раком кишечника ,

Смотрите также

MAXCACHE: 0.84MB/0.00054 sec